42 683 68 66
oferta@position1.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO,
informujemy Panią/Pana, że:

1. WSPÓŁADMINISTRATORZY danych osobowych
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
Maciej Miś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NETMI GROUP MACIEJ MIŚ, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Pabianicka, nr 119/13, 93-490 Łódź, NIP 7292505933, REGON 100678644 oraz
Michał Miś, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Michał Miś NETMI GROUP, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Pabianicka, nr 119/13, 93-490 Łódź, NIP 7292505956, REGON 473232617,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NETMI GROUP MACIEJ MIŚ, MICHAŁ MIŚ, na podstawie umowy spółki cywilnej, pod adresem ul. Pabianicka, nr 119/13, 93-490 Łódź, NIP 7292725250, REGON 36988889.
W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Współadministratorami za pomocą:
 poczty elektronicznej: kontakt@netmi.pl
 poczty tradycyjnej: ul. Pabianicka, nr 119/133, 93-490 Łódź,
 telefonu: 42 683 68 66

2. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług na Pana/Pani rzecz przez Współadministratorów, tj. w przypadku niepodania danych osobowych umowa z Współadministratorami nie zostanie zawarta.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

CelDane osobowePodstawa prawna przetwarzania
zawarcie i wykonanie umowyimię, nazwisko, nr PESEL, NIP, REGON, KRS, numer kontaktowy, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego, firmaart. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną.
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymiimię, nazwisko, firma, nr PESEL, numer dowodu osobistego, NIP lub REGON, numer kontaktowy, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, adres e-mailart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowychimię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer kontaktowy, numer rachunku bankowegoArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych.
zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z przedsiębiorcą w sprawach prowadzonej działalności gospodarczejimię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjnyArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z przedsiębiorcą w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
 upływu terminów przedawnienia, przewidzianych przez Kodeks cywilny albo przepisy podatkowe i rachunkowe;
 wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych;
 w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Współadministratorzy mogą dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe).

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów usługi dochodzenia należności, usługi prawne, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności.

6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

7. przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
 żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).
9. Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233

Kontakt : kontakt@netmi.pl

© 2022 POSITION1